ITIL ja Parhaat käytännöt

ITIL® on prosessikehys, jonka avulla it-palveluja ja niiden tuottamiseen tarvittavia prosesseja voidaan johtaa tehokkaasti. Se on kokoelma parhaita käytäntöjä it-palveluhallintaan ja johtamiseen.

ITIL on globaalisti tunnustettu prosessikehys, jota on käytetty ja kehitetty yli 20 vuotta.

ITIL ei ole jäykkä teoria eikä standardi vaan laaja kokoelma parhaita käytäntöjä (Best Practices) it-palveluiden suunnitteluun, niiden toimittamiseen, it-infrastruktuurin tehokkaaseen hallintaan ja johtamiseen. ITIL-mallin määrittelemät palveluprosessit ovat käytännössä testattuja ja toimiviksi havaittuja lukuisissa organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Jokainen organisaatio voi poimia itselleen sopivat osat ja täydentää niitä omilla parhailla käytännöillään. ITIL soveltuu kaikenkokoisten yritysten it-prosessikehykseksi.

ITIL versio 2 otti selkeän prosessinäkökulman ja jakoi prosessit Service Support- ja Service Delivery -prosesseihin.
Siitä poiketen ITIL versio 3 ottaa selkeän palvelunäkökulman ja jaottelee palvelun elinkaarimallin mukaan:

  • Service Strategy (Palvelustrategia)
  • Service Design (Palvelusuunnittelu)
  • Service Transition (Palvelutransitio)
  • Service Operation (Palvelutuotanto) ja
  • Continual Service Improvement (Jatkuva palvelun parantaminen).

Elinkaarimalli on rakennettu käytännön it-palvelutuotannon kokemuksista. Usein it-organisaatio toimii jo osittain ITILin mukaisesti ja malli auttaa kehittämään toimintaa edelleen.

Tarkastelemalla it-palveluita näiden viiden vaiheen avulla saadaan palvelu paremmin sovittaa liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin ja samalla arvioida liiketoiminnalle tuotettavaa arvoa.

ITIL ja muut viitekehykset

ITIL on it-palvelujen tuottamisen ja niiden johtamisen viitekehys. CobiT (Control OBjectives for IT and related Technology) on prosessien, kuten ITILin määrittelemien prosessien, valvonnan viitekehys. ISO/IEC 20000 on vahvasti ITILiin pohjautuva organisaatioiden palvelutuotannon laatustandardi.

ITIL-konseptia täydentävät muut it-johtamisen mallit, kuten Information Services Procurement Library (ISPL), the Application Services Library (ASL), Dynamic Systems Development Method (DSDM), sekä Control Objectives for Information and related Technology (CobiT). Näiden yhteyksiä ja suhdetta ITILiin tarkastellaan nykyisissä ITIL-kirjoissa.

Ladattavat tiedostot:

ITIL-sanasto suomeksi (ITIL 2011 Edition)

ITIL-sanasto ruotsiksi (ruotsi-englanti)-ITIL på svenska (2007)

Linkkejä:

ITIL: http://www.itil-officialsite.com
OCG: http://www.ogc.gov.uk
OCG Official Sites - Glossaries of Terms
itSMF International: http://www.itsmf.com

Lisää ITIListä

ITIL® on elinkaarimalli, jonka avulla it-palveluja ja niiden tuottamiseen tarvittavia prosesseja voidaan johtaa tehokkaasti.

ITIL on laaja kokoelma parhaita käytäntöjä (Best Practices) it-palveluiden suunnitteluun, niiden toimittamiseen, it-infrastruktuurin tehokkaaseen hallintaan ja johtamiseen. ITIL-mallin määrittelemät palveluprosessit ovat käytännössä testattuja ja toimiviksi havaittuja lukuisissa organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Jokainen organisaatio voi poimia itselleen sopivat osat ja täydentää niitä omilla parhailla käytännöillään. ITIL soveltuu kaikenkokoisten yritysten it-prosessikehykseksi.

ITIL-kirjat

ITIL versio 3:n ydin koostuu viidestä kirjasta, joissa kuvataan palveluiden koko elinkaari palvelustrategian luomisesta, niiden suunnitteluun, käyttöönottoon, tuottamiseen sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Kirjat sisältävät ohjeistuksia ja malleja prosessien määrittelyyn, organisointiin ja käyttöön ihmisten, prosessien ja teknologioiden kannalta. Palvelutuotannon organisoinnissa otetaan kantaa eri tuotantomalleihin myös kumppanien avulla.

Service Strategy -kirjassa kuvataan palvelustrategia ja arvontuottaminen, it-palvelujen linkittäminen liiketoiminnan tarpeisiin sekä palvelustrategian suunnittelu ja käyttöönotto.

Service Design -kirjassa kuvataan palvelujen suunnittelun tavoitteet ja elementit, palvelumallin valinta, kustannusmallit, riski/hyöty-analyysit, palvelusuunnitelman käyttöönotto sekä palvelujen mittaus ja valvonta.

Service Transition -kirjassa kuvataan organisaation ja organisaatiokulttuurin muutoksen hallinta, Knowledge Management, Service Knowledge Management System, menetelmät ja käytännöt sekä työkaluohjelmistot että palvelujen mittaus ja kontrolli.

Service Operation -kirjassa kuvataan sovellusten hallinta, muutoksenhallinta, tuotannon hallinta, kontrolliprosessit ja funktiot sekä mittaus ja valvonta.

Continual Service Improvement
 -kirjassa kuvataan organisaatiomuutoksen ja organisaatiokulttuurimuutoksen hallinta, kehittämisen liiketoiminta- ja teknologia-ajurit, menetelmät ja käytännöt sekä työkalut että mittaus ja valvonta.